Saudações:

Em homenagem e reverência profunda à minha Mestra de Ordenação e Treinamento, Venerável Shingetsu Coen Osho.
Que seu Corpo-Dharma, seja como um diamante inquebrantável.
Que tenha próspera longevidade e saúde ilimitada.
Que nenhum mal a atinja.
Que todos os seus esforços sejam recompensados.

sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012

Linhagem da Monja Coen.


ÍNDIA
1.       MAKAKASHO
2.       ANANDA
3.       SHONAWASHU
4.       UBAGIKUTA
5.       DAITAKA
6.       MISHAKA
7.       BASHUMITSU
8.       BUTSUDANANDAI
9.       FUDAMITA
10.    BARISHIBA
11.    FUNAYASHYA
12.    ANABOTEI
13.    KABIMORA
14.    NAGYAHARAJUNA
15.    KANADAIBA
16.    RAGORATA
17.    SOGYANANDAI
18.    KAYSHATA
19.    KUMORATA
20.    SHAYATA
21.    BASHUBANZU
22.    MANURA
23.    KAKUROKUNA
24.    SHSISHIBODAI
25.    BASHASHITA
26.    FUNYOMITA
27.    HANNYATARA

CHINA
28.    BODAIDARUMA
29.    TAISO EKA
30.    KANCHI SOSAN
31.    DAII DOSHIN
32.    DAIMAN KONIN
33.    DAIKAN ENO
34.    SEIGEN GYOSHI
35.    SEKITO KISEN
36.    YAKUSAN IGEN
37.    UNGAN DONJO
38.    TOZAN RYOKAI
39.    UNGO DOYO
40.    DOAN DOHI
41.    DOAN KANSHI
42.    RYOSAN ENKAN
43.    TAIYO KIYOGEN
44.    TOSHI GISEI
45.    FUYO DOKAI
46.    TANKA SHIJUN
47.    CHORO SEIRIYO
48.    TENDO SOKAKU
49.    SECCHO CHIKAN
50.    TENDO NYOJO

JAPÃO
51.    EIHEI DOGEN
52.    KOUN EJO
53.    TETSU GIKAI
54.    KEIZAN JOKIN
55.    GASAN JOSEKI
56.    TSUGEN JAKUREI
57.    FUSAI ZENGU
58.    GYOKU SO RIOTIN
59.    SHOKAI JIKO
60.    MIOSHITSU ETO
61.    KOKUGAN SHUHO
62.    SUIAN SHOSEN
63.    JOAN SHOTO
64.    SAN NO JUIN
65.    CHUMYO ZENTEKI
66.    DAISEN JUNCHI
67.    FUI EIRYO
68.    MUIN EYU
69.    IPPO SOJUN
70.    MOAN SOSHUKU
71.    KOSETSU JUNSA
72.    SHINAN GENTATSU
73.    GEKKAI SOJU
74.    NANRIYU SONJUN
75.    TAKUCHU YUTON
76.    GOKEI YOTON
77.    GOHO YOJU
78.    TENGAN SHUNSA
79.    OSAN YOSA
80.    HAKUDO JURIN
81.    GETSUDO KAIIN
82.    GEKKO RIOMON
83.    KODO SOUN
84.    KOHAN TESUZAN
85.    SOKAI TETSURIYU
86.    UMON KATSURIYU
87.    SHUDO TETSUKAN
88.    ISSEKI TETSUGAN
89.    TAINO TETSUSHI
90.    ZENGETSU SUIGAN
 
OCIDENTE – BRASIL
91.    SHINGETSU COEN

Nenhum comentário:

Postar um comentário